Beste Sparta leden,

Door middel van deze brief wil het bestuur van Sparta u informeren over de Algemene Ledenvergadering  van Sparta.

Sportief gezien heeft Sparta weer een goed jaar achter de rug. De lessen zijn nagenoeg allemaal vol en aan het einde van het afgelopen seizoen is er weer een succesvolle Sparta happening geweest. In oktober vierden we ons 130 jarig jubileum. Helaas is onze collega turnvereniging Excelsior dit jaar gestopt. Gelukkig zijn we in staat geweest de Excelsior-leden die bij Sparta wilden gaan turnen te plaatsen in de diverse groepen.

Allemaal zaken om trots op te zijn.

De financiën van Sparta zijn, zoals vorig jaar in de ALV al is aangegeven, nog steeds de belangrijkste zorg van het bestuur. Hierbij spelen verschillende zaken een rol.

De gemeente Delft heeft de afgelopen jaren de subsidies afgebouwd. Hierdoor is de contributie vorig jaar beperkt verhoogd.

Daarnaast speelde mee dat er door een tekort aan financiële expertise onvoldoende zicht was binnen het bestuur op de begroting. Dit is inmiddels opgelost door het aantrekken van een externe boekhouder. Ook is het afgelopen jaar scherp op de uitgaven gelet. Zo is onder meer afstand gedaan van de volleyballessen.

Wellicht heeft u in de krant vernomen dat de landelijke turnorganisatie, de KNGU, grote financiële problemen heeft. Ondanks veel protest, ook van Sparta, heeft de KNGU besloten om de contributie van de leden drastisch te verhogen om zo zelf de tekorten te kunnen wegwerken de komende jaren. Tot nu toe is elk Sparta lid, recreatief – of selectie, lid van de KNGU. Het bestuur van Sparta vindt het niet reëel om de stijging van de KNGU bijdrage door te berekenen aan haar leden. Dit zou namelijk leiden tot een gigantische stijging van de Sparta contributie.

De afgelopen maanden hebben daarom in het teken gestaan van het zoeken naar een alternatief. Dat alternatief is recent gevonden. De recreatieve leden van Sparta zijn vanaf 1 juli 2016 geen KNGU lid meer zijn. Dit maakt voor de recreatieve leden geen verschil, aangezien zij geen wedstrijden turnen die door de KNGU georganiseerd worden en ook geen gebruik maken van andere KNGU diensten. De ongevallenverzekering, die tevens onderdeel uitmaakt van het KNGU lidmaatschap, wordt via een andere verzekeraar geregeld. Hierdoor zijn we in staat kwalitatief hoogstaande turnlessen aan te bieden voor nog steeds een reële prijs.

Dit heeft er wel toe geleid dat het niet goed mogelijk was een realistische begroting voor 2016 op te stellen. Nu de hoogte van de verzekeringspremie helder is, kan de begroting afgemaakt worden. Zoals het er nu uitziet komt Sparta dit jaar weer voor het eerst in de zwarte cijfers, dat wil zeggen er blijft een klein overschot over, zodat we onze buffer kunnen opbouwen.

Daarom is er voor de zomer helaas geen ALV georganiseerd. Nu de ALV stukken gereed zijn, heeft het bestuur de ALV vastgesteld op 8 september. Graag vernemen wij of u aanwezig wilt zijn bij de ALV. Daarom verzoeken wij u, indien u van plan bent de ALV te bezoeken, dit voor 29 augustus kenbaar te maken bij het bestuur. Tijdens de ALV zullen we uiteraard uitgebreid ingaan op de financiën en verantwoording afleggen over de keuzes die het bestuur hierbij heeft gemaakt.

Tenslotte wil het bestuur u er op wijzen dat de lessen na de zomervakantie starten in week 35 (vanaf 29 augustus).

Voor nu wensen we u nog een prachtige zomervakantie en we hopen u te mogen begroeten op de ALV van 8 september!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Laura Kalfsvel
Voorzitter Sparta-Delft.

Facebook